تکست_خاص

#تکست_خاص آن رفیقی که به هنگام غمم دور نرفت،زیرشمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت #تکست_خاص #سر سلامتی هرچی رفیق خوبه